Why choose UPD ?

UPD Driving School
มีครูฝึกสอนทั้งชาย และหญิง ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จาก การเรียนขับรถอย่างสมบูรณ์ ติดต่อโรงเรียน

-สาขาหน้าสำนักเขตคันนายาว

  02 379 9888

-สาขาซอยเจริญพัฒนา 21    

  02 540 3333

Homeข่าวสารและกิจกรรมกรมการขนส่งทางบก เพิ่มอํานาจให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชน

ข่าวสารและกิจกรรม

กรมการขนส่งทางบก เพิ่มอํานาจให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชน

กรมการขนส่งทางบก เพิ่มอํานาจให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชน 16 แห่งที่สามารถทําการแทนกรมการขนส่งทางบกในการทดสอบข้อเขียนและขับรถ เพื่อใช้เป็นใบรับรองขอรับใบอนุญาตขับรถกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งแก่ประชาชน

 

นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบัน การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎีที่ให้ความรู้เก่ียวกับกฎจราจรและวินัย     การขับข่ีท่ีปลอดภัยเป็นเวลาถึง 4 ชั่วโมง จึงทําให้ต้องใช้ระยะเวลาในการติดต่อขอรับใบอนุญาตขับรถเพ่ิมข้ึนรวมท้ังขณะน้ีมีจํานวนผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถเพ่ิมมากข้ึนด้วย  กรมการขนส่งทางบกจึงเพ่ิมอํานาจให้โรงเรียนสอนขับรถ 16 แห่ง ที่เคยดําเนินการจัดอบรมภาคทฤษฎีสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติทดสอบขับรถ เพ่ือใช้เป็นใบรับรองขอรับใบอนุญาตขับรถกับกรมการขนส่งทางบกน้ัน สามารถดําเนินการเฉพาะการอบรมภาคทฤษฎี   (4 ช่ัวโมง) เพื่อใช้เป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบกับกรมการขนส่งทางบกได้ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางเลือกแก่ประชาชน

 ดารณี / ข่าว / พิมพ์ (13 ธ.ค. 55) 

กรมการขนส่งทางบก ประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก เพิ่มอํานาจให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชน 16 แห่งที่สามารถทําการแทนกรมการขนส่งทางบกในการทดสอบข้อเขียนและขับรถ เพื่อใช้เป็นใบรับรองขอรับใบอนุญาตขับรถกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งแก่ประชาชน

กรมการขนส่งทางบก เพิ่มอํานาจให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชน

 

รับรองจากกรมขนส่ง

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี รับรางวัลโรงเรียนสอนขับรถเอกชนดีเด่น ประจำปี 2552 เป็น ปีที่ 2 ติดต่อกัน วันที่ 29 กันยายน 2552 Read more...

บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด

บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ Read more...

สมัครเรียน

หลักสูตรขับรถยนต์ อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไปคุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย Read more...

Free business joomla templates